Şençzhenen Liangji Technology Co., Ltd.

Kompaniýa hakda

2015-nji ýylda esaslandyrylan Liangji, LED gözellik maskasy, ýüz rolik, ýüz çotgasy, saç aýyrmak, gara örtük aýyrmak, elektrik massa comb taragy we ş.m. ýaly gözellik we şahsy ideg önümlerini öndürýän we ösdürýän hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilere innowasiýa we ajaýyp gözelligi we şahsy ideg enjamlaryny dizaýn etmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Güýçli gözleg we ösüş topary, içerki awtomatlaşdyrylan hil gözegçilik enjamlary we ýokary önümçilik ukyby, şeýle hem müşderiniň talaplaryny çuňňur bilmek bilen bazardaky iň halanýan üpjünçileriň birine öwrüldik.

Üstünliklerimiz

★ Kepillendirilen hil
- Biziň zawodymyz ösen önümçiligi we synag enjamlaryny enjamlaşdyrýar, berk hil gözegçilik ulgamyny kabul edýär.
- 1 ýyl kepillendirilýär

★ Iň oňat önümler
- Güýçli gözleg we ösüş topary.Her möwsümde 3-5 sany täze önüm öndüriň we işe giriziň.
- CE, ROHS, FCC şahadatnamasy bolan ähli önümler

Marketing Täze marketing usuly
- Işewür eksport etmekde tejribeli hünärmen satuw topary, onlaýn we awtonom satuw strategiýasy bilen özara täsirleşdi.
- yourhli soraglaryňyza 12 sagadyň dowamynda jogap beriň

★ Dowamly üpjünçilik
- Durnukly üpjünçilik zynjyry çalt we wagtynda eltilmegini üpjün edýär.
Mysal üçin eltip bermek üçin - 3-7 gün, köpçülikleýin sargyt üçin 25 gün

★ Giňişleýin hyzmat
- Satuwdan soň gowy taýýarlanan topar önüm tehnologiýasy hyzmatyny wagtynda üpjün etmegi üpjün edýär.

Kärhananyň gymmaty

Aragatnaşyk

Communicationshli kynçylyklary çözmegiň iň täsirli usuly aragatnaşyk.

Jogapkärçilik

Müşderilerimiz, kärdeşlerimiz we biziň üçin jogapkärçilik iň esasy manydyr.

Topar

Häkimiýet bilen birleşýän topar islendik zady üstünlik gazanýar.

Gymmatlyk

Önümçiligi we sosial gymmaty ýokarlandyrmak üçin biziň bahamyz bar.

Synag we ygtybarly

Önümlerimiz, howpsuzlygyň we netijeliligiň iň ýokary ülňülerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ösüşiň her bir basgançagynda baha berilýär.Bularyň hemmesini öz içine alyp biljek synaglaryň doly toplumy bilen içgin barlanýarukyplylygyests,duýgurests,linicalest weHowpsuzlykse baha bermek.

Alada etmezligiňiz üçin synag edýäris.

Yiň gowy deri saglygymyz

Derini bejermek wezipämiz elmydama özüňiziň iň gowy wersiýany gözlemekden ybaratdy.Kämil däl.Iň gowy ybadathana.

Deriňiziň saglygy diňe bir tebigy päsgelçilik we daşky gabyk däl, eýsem beýleki adamlara we dünýä üçin iň möhüm görünýän gatlakdyr.AtLiangjiýaşyňyza iň gowy görünmegiňizi isleýäris.Sagdyn, kuwwatly, az ýadaw we belki “deriniň saglygy” ýaly görünmek üçin.“Gowy ýaş” mazmuny.

AIň gowy jan saglygyňyz

Şeýle hem, özüňiziň iň gowy wersiýaňyzy duýmagyňyzy isleýäris.

Iň oňat “jan saglygy” bolmak.

Özüňizi gowy duýmak, sagdyn duýmak, özüňize ynamly, deňagramly bolmak, öz ykbalyňyza gözegçilik etmek, ylham bermek we başgalary hem gowy duýmak üçin başarnykly.Şahsy abadançylyga eýe bolmak.Güýçli duýmak we özümizi we başgalary söýmek “jan saglygy”.