• Do LED Light Masks Really Work?

  LED yşyk maskalary hakykatdanam işleýärmi?

  LED maskalarynyň peýdalary, has düşnükli we has ýuka deri bermek üçin ulanylýan ýagtylygyň reňkine baglydyr.“LED yşyk maskalary” diýlip atlandyrylýanlar, olaryň sesine meňzeýär: ýüzüňize geýýän LED yşyklar bilen yşyklandyrylan enjamlar.LED maskalary ulanmak ygtybarlymy?LED maskalarda “e ...
  Koprak oka
 • Humidifier And Their Many Benefits

  Nemlendiriji we olaryň köp peýdalary

  Öýüňiz, aşhananyň esbaplaryndan başlap, amatly tehnologiýa enjamlaryna we başga-da köp zady aňsatlaşdyrýan dürli enjamlar bilen doldurylan bolsa gerek, ýöne nemlendiriji barmy?Nemlendiriji, köp sanly peýdasy sebäpli her bir öýüň zerurlygyna garamazdan zerur enjamdyr.Iň arzan, y ...
  Koprak oka
 • Energy Beauty Bar Product Overview

  Energiýa gözelligi bar önümine syn

  Bu näme?Energiýa gözelligi bar, dürli agyrlykdaky ýüzleri we ýüzdäki lokalizasiýany aýyrýan ion yrgyldy massaagerydyr.Enjamy öýde ulanyp bilersiňiz, ýyrtyklardan, şol sanda çuňluklardan dynmak üçin plastik hirurg ýa-da gözellik otagyna baryp görmek hökman däl.Galkynyş täsiri ...
  Koprak oka
 • Something you need to know about laser hair removal

  Lazerli saç aýyrmak barada bilmeli bir zadyňyz

  Lazerli saç aýyrmak näçe wagt dowam eder?Saçlary lazer bilen aýyrmak, saç follikulasyna zeper ýetirýän ýa-da ýok edýän saçyň uzak wagtlap dowam etmegidir.Şeýle-de bolsa, lazer bilen saç aýyrmak prosedurasynda follikula zeper ýeten we ýok edilmedik ýagdaýynda saçlar gaýtadan dikelip biler.Şol sebäpli köp doktora ...
  Koprak oka
 • Should You Use a Face Cleanser Brush?

  Faceüz arassalaýjy çotgany ulanmalymy?

  Faceüz arassalaýjy çotgany ulanmalymy?Serüz serýumlaryndan başlap, skrablara çenli, derini ideg etmek meselesinde birneme ýapylmaly, bu diňe önümler!Ajaýyp deri sportunyň köp usullaryny öwrenýän bolsaňyz, derini ideg etmegiň haýsy gurallaryny öwrenip başlamagyňyz mümkin ...
  Koprak oka
 • everything you need to know about at-home light therapy

  öýde ýagtylyk bejergisi barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Lightagtylyk bejergisi näme?LED ýagtylyk bejergisi nähili işleýär?Deriniň görünýän spektrdäki ýagtylyga, şol sanda gyzyl, gök, sary, ýaşyl, gyrmyzy, sianin, açyk gyrmyzy reňklere we lykianyň aşagyna girmegi üçin spektrde görünmeýän ýagtylyga täsir etmek prosesine degişlidir ...
  Koprak oka
 • Laser Combs for Hair Growth

  Saçyň ösmegi üçin lazer taraklary

  Lazerli saç taragy, hakykatdanam saçyň ösmegine itergi berip, saç dökülmesini azaldyp bilermi?Dogry jogap: Hemmeler üçin däl.Lazerli saç ulalmagy çotgasy, kellesinde diri saç follikullary bolan her bir adam üçin saçyň ösmegini gowulandyrýandygy subut edildi.Etmeýänler - peýdalanyp bilmezler ...
  Koprak oka
 • Benefits of using a humidifier

  Nemlendirijini ulanmagyň peýdalary

  Howa çyglylyk goşmak bilen, nemlendirijiler birnäçe lukmançylyk ýagdaýy üçin peýdaly bolup biler.Gury howa deriniň çyglylygynyň bugarmagyna we wagtyň geçmegi bilen dem alyş alamatlarynyň erbetleşmegine sebäp bolup biler.Nemlendiriji bilen howada çyglylyk goşmak bu problemalara garşy durup biler.Hu ...
  Koprak oka
 • Can a Scalp Massager Help Hair Grow Faster?

  Kelläni massaager ediji saçyň çalt ösmegine kömek edip bilermi?

  Elmydama sagdyn saçyň ösmeginiň we saklanmagynyň ýollaryny gözleýäris.Şonuň üçin kelläni massaager edýän ýaly bir zadyň teoretiki taýdan saçyň has çalt ösmegine kömek edip biljekdigini eşidenimizde, gyzyklanyp bilmeris.Actuallyöne hakykatdanam işleýärmi?Dermatologlardan Françeska Fuskodan we Morgan Raba-dan soraýarys ...
  Koprak oka