Lazerli saç aýyrmak näçe wagt dowam eder?

Saçlary lazer bilen aýyrmak, saç follikulasyna zeper ýetirýän ýa-da ýok edýän saçyň uzak wagtlap dowam etmegidir.

Şeýle-de bolsa, lazer bilen saç aýyrmak prosedurasynda follikula zeper ýeten we ýok edilmedik ýagdaýynda saçlar gaýtadan dikelip biler.

Şol sebäpli köp lukmanlar häzirki wagtda saçlary lazer bilen aýyrmagy hemişelik saç aýyrmak däl-de, uzak möhletli saç aýyrmak diýip atlandyrýarlar.

Lazerli saç aýyrmagyň nähili işleýändigini, näçe wagt dowam edýändigini we lazer bilen saç aýyrmagyň amallarynyň çykdajylaryny öwrenmek üçin okaň.

 

Lazerli saç aýyrmak nähili işleýär?

4

Saçlary lazer bilen aýyrmak, aýry-aýry saçlardaky pigmenti nyşana almak üçin ýagtylygy ulanýar.Lightagtylyk, saçyň şahasyna we saç follikulasyna geçýär.

Lazer çyrasyndan çykýan ýylylyk, saç follikulasyny ýok edýär we indi bir saç ösüp bilmeýär.

Saç dynç almagy, dökülmegi we ösýän döwürleri öz içine alýan özboluşly ösüş sikline eýerýär.Dynç alyş döwründe ýaňy çykarylan saçlar tehnik ýa-da lazer üçin görünmez, şonuň üçin adam aýyrmazdan ozal yza gaýdyp gelýänçä garaşmaly bolar.

Köp adam üçin lazer bilen saç aýyrmak 2 aýdan 3 aýyň dowamynda birnäçe bejergini talap edýär.

 

Lazerli saç aýyrmak hemişelikmi?

Destroyedok edilen saç follikulasyndan saç çykarmak hemişelikdir.Şeýle-de bolsa, saç aýrylýan adamlar, belli bir ýerdäki saçlaryň yza gaýdyp gelmegine garaşyp bilerler.

Wagtyň geçmegi bilen yza gaýdýan saçlaryň sanyny azaltmak üçin sebiti gaýtadan bejermek mümkin.Käbir ýagdaýlarda hatda ähli saçlary ýok etmek hem mümkin.

Saçyň yza gaýdyp ösmegi ýa-da ösmezligi köp faktorlara, şol sanda saçyň görnüşine we saç aýyrýan adamyň ussatlygyna baglydyr.

Köp adam saçyň yza gaýdyp gelende, öňküsinden has ýeňil we az görünýändigini görýärler.Sebäbi lazer, saç follikulasyny ýok edip bilmese-de zeper ýetirip biler.

Saç follikulasy zaýalanan, ýöne ýok edilmese, saç ahyrsoňy gaýtadan dikelýär.Her saç follikulasyny ýok etmek kyn bolup biler, şonuň üçin köp adam saçyň ösmegini görer.

Saçlar yza gaýdyp gelende, ony täzeden bejermek mümkin, şonuň üçin ähli saçlary aýyrmak isleýän adamlar birnäçe bejergä mätäç bolup bilerler.

Käbir ýagdaýlarda saç gaty ýeňil, gaty gysga ýa-da bejergä çydamly bolup biler.Bu ýagdaýlarda adam saçlary aýyrmagyň beýleki usullaryny ulanmagy saýlap biler, meselem, azaşan saçlary almak.

 

Lazerli saç aýyrmak näçe wagt dowam eder?

Saç follikulasy ýok bolanda saçyň lazer bilen aýrylmagy hemişelikdir.Saç follikulasy diňe zaýalananda, saç ahyrsoňy gaýtadan dikelýär.

Saçyň gaýtadan dikeldilmegi üçin näçe wagt gerek bolsa, adamyň saçyň üýtgeşik ösmegine baglydyr.Käbir adamlaryň saçlary beýlekilerden has çalt ösýär.Dynç alyş döwründäki saçlar, başga bir fazadaky saçlara garanyňda has haýal öser.

Adamlaryň köpüsi birnäçe aýyň içinde saçyň köpelmegine garaşyp bilerler.Bu ýagdaý ýüze çykansoň, has köp aýyrmak bejergisini saýlap bilerler.

 

Deriniň ýa-da saçyň reňkiniň tapawudy barmy?

4ss

Saçlary aýyrmakiň gowy işleýärgara saçly ýeňil deri bolan adamlarda.Sebäbi pigment kontrasty lazeriň saçlary nyşana almagyny, follikula girmegini we follikulany ýok etmegini aňsatlaşdyrýar.

Derisi gara ýa-da açyk saçly adamlar beýlekilerden has köp bejergä mätäç bolup bilerler we has köp saçyň ulalýandygyny görüp bilerler.


Iş wagty: Iýul-03-2021