LED maskalarynyň peýdalary, has düşnükli we has ýuka deri bermek üçin ulanylýan ýagtylygyň reňkine baglydyr.“LED yşyk maskalary” diýlip atlandyrylýanlar, olaryň sesine meňzeýär: ýüzüňize geýýän LED yşyklar bilen yşyklandyrylan enjamlar.

LED maskalary ulanmak ygtybarlymy?

LED maskalar, kliniki we estetiki dermatologiýa Journalurnalynda 2018-nji ýylyň fewral aýynda çap edilen syna görä “ajaýyp” howpsuzlyk profiline eýe.

Soňky döwürde has köp adamyň olar hakda gürleşýänini eşiden bolsaňyzam, täze zat däl."Bu enjamlar onlarça ýyl bäri işleýär we dermatologlar ýa-da estetikler tarapyndan ýüzüňden soň çişmegi bejermek, döwülmegi azaltmak we derini güýçlendirmek üçin dermatologlar ýa-da estetikler tarapyndan ulanylýar" -diýýär. Demirgazyk Karolinanyň Raleý-Durham sebiti.Bu gün bu enjamlary satyn alyp, öýde ulanyp bilersiňiz.

Sosial mediýa, beýleki dünýä enjamlarynyň gözellik neşirlerinde soňky döwürde görkezilişini gören bolmagyňyzyň sebäbi bolup biler.Supermodel we ýazyjy Hrissi Teigen 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda gyzyl LED maskasyna meňzeýän (we samandan şerap içýän) suratyny Instagramda gülkünç ýagdaýda ýerleşdirdi.Aktýor Keýt Hudson birnäçe ýyl mundan ozal şuňa meňzeş suraty paýlaşdy.

Wino içip ýa-da düşekde ýatanyňyzda deriňizi gowulaşdyrmagyň amatlylygy uly satuw nokady bolup biler - derini ideg etmegi aňsatlaşdyrýar.Doktor Süleýman: "Adamlar [maskalaryň] içerki bejergi ýaly netijeli işleýändigine ynanýan bolsalar, lukmana gitmek üçin wagt sarp edýärler, dermatolog lukmanyna garaşýarlar we ofislere baryp görmek üçin pul tygşytlaýarlar" -diýdi doktor Süleýman.

led mask anti aging

LED maskasy deriňize näme edýär?

Nýu-Yorkork şäherindäki Şweýger Dermatologiýa Topary bilen tassyklanan dermatolog Mişel Farberiň pikiriçe, her bir maska ​​molekulalar derejesinde üýtgeşmeler girizmek üçin derä aralaşýan dürli ýagtylyk tolkun uzynlyklaryny ulanýar.

Lightagtylygyň her spektri, dürli deri aladalaryny nyşana almak üçin dürli reňk öndürýär.

Mysal üçin, gyzyl çyra aýlanyşygy artdyrmak we kollageni höweslendirmek üçin niýetlenendir we çyzyklaryň we tegmilleriň görünmegini azaltmak isleýänler üçin peýdaly bolar diýip düşündirýär.Amerikanyň patologiýa Journalurnalynda geçirilen gözlegleriň netijesinde garrylyk we güne zeper ýeten deride köplenç kollageniň ýitmegi inçe çyzyklara we ýygyrtlara kömek edip biler.

Beýleki bir tarapdan, gök yşyk, bölünişigiň siklini duruzmaga kömek edip biljek düwürtik döredýän bakteriýalary nyşana alýar, Amerikanyň Dermatologiýa akademiýasynyň Journalurnalynda 2017-nji ýylyň iýun aýyndan başlap geçirilen gözlegde bellenilýär. sary (gyzyllygy azaltmak) we ýaşyl (pigmentasiýany azaltmak) we ş.m. ýaly goşmaça ýagtylyk bar.

led mask anti aging

LED maskalar hakykatdanam işleýärmi?

LED maskalaryň aňyrsyndaky gözleg, ulanylýan yşyklara gönükdirilendir we şol tapyndylara göz aýlasaňyz, LED maskalar deriňiz üçin peýdaly bolup biler.

Mysal üçin, Dermatologiki hirurgiýanyň 2017-nji ýylyň mart aýynda çap edilen 52 zenan gatnaşyjy bilen geçirilen gözlegde, gözlegçiler gyzyl LED yşyk bejergisiniň gözüň gyrasyndaky çäreleri gowulandyrandygyny anykladylar.Beýleki bir barlag, 2018-nji ýylyň awgust aýynda hirurgiýa we lukmançylyk lazerlerinde derini ýaşartmak (elastikligi, gidrasiýa, ýygyrtlary gowulandyrmak) üçin LED enjamlaryny ulanyjylara “C” derejesini berdi.Gyralar ýaly käbir çäreleriň gowulaşandygyny görmek.

Düwürtik barada aýdylanda, Dermatologiýa klinikalarynyň 2017-nji ýylyň mart-aprel aýlarynda çap edilen gözlegde 4-12 hepdelik bejergiden soň düwürtik üçin gyzyl we gök açyk bejerginiň kemçilikleri 46-dan 76 göterime çenli azaldylandygy bellendi.2021-nji ýylyň maý aýynda Dermatologiki gözlegleriň arhiwinde neşir edilen 37 kliniki synagda awtorlar öýde işleýän enjamlara we dürli dermatologiki şertlerde täsirliligine göz aýladylar, netijede düwürtik üçin LED bejergisini maslahat berdiler.

Gözlegler gök ýagtylygyň saç follikulalaryna we gözeneklere aralaşýandygyny görkezýär.“Bakteriýalar gök yşyk spektrine gaty duýgur bolup biler.Bu olaryň alyş-çalşyny togtadýar we öldürýär "-diýdi.Geljekdäki arakesmeleriň öňüni almak üçin bu amatlydyr."Deriniň üstündäki çişmegi we bakteriýalary ýeňilleşdirmek üçin işleýän derwaýys bejergilerden tapawutlylykda, ýeňil bejergi, ýag bezleri bilen iýmitlenip başlamazdan ozal deride düwürtik döredýän bakteriýalary ýok edýär, gyzarýar we çişýär" -diýýär.Gyzyl çyranyň çişmegi azaldýandygy sebäpli, düwürtikleri çözmek üçin gök çyra bilen bilelikde ulanylyp bilner.


Iş wagty: Oktýabr-03-2021