Bu näme?

Energetika gözelligi dürli agyrlykdaky ýüzleri we ýüzdäki lokalizasiýany aýyrýan ion titremesi massaagerçysydyr.Enjamy öýde ulanyp bilersiňiz, ýyrtyklardan, şol sanda çuňluklardan dynmak üçin plastik hirurg ýa-da gözellik otagyna baryp görmek hökman däl.Uwaşaýyş täsiri innowasiýa ösüşi netijesinde gazanylýar, täsirlilik derejesi boýunça kontur plastmassadan pes däl.Esasy artykmaçlyklaryndan biri, sanjym interwensiýasy ýaly deriniň deşilmegi talap edilmeýär.Enjamyň howpsuzlygy we ulanylyşy hil şahadatnamalary bilen tassyklanýar.

Nähili ulanmaly?

Garrylyga garşy iň ýokary täsire ýetmek üçin derini doly arassaçylyk bejergisinden soň wakuum titreýän massaager ulanmaly.Soňra epiteli çişirilen hereketler bilen salfetka bilen guradyň.Derä inçe kosmetiki krem ​​ýa-da serum ulanylyp bilner.
Derine titreýän massaagerçyny günde iki gezek azyndan 10 minutlap sürtmek iň gowusydyr.Okuwyň dowamlylygy 30 gün, deriniň ýagdaýynyň ilkinji üýtgemelerini birnäçe amallardan soň görüp bolýar.

Hf8ea46bbe30743248b121f90201a6c368

Bu nähili işleýär?

Energetika gözellik zolagynyň hereketi, elastin we kollagen önümçiligini öňe sürýän altyn nano bölejikleriniň deriniň çuň gatlaklaryna nyşana alynmagydyr.Enjamyň ýokarky bölegi derini, şol sanda ýyrtyklary hem deňleşdirmeýär.Enjamyň başga bir oňyn aýratynlygy deriniň tonusyny gowulaşdyrmak, ýüzüň konturlary berkidilýär we epiteliň daşky zeperlerden goraýjy aýratynlyklary gowulaşýar.

Kompozisiýa

Wibrasiýa edýän massaagerçy T görnüşindäki metal önümi, ýokarky bölegi altyn ionlary bilen örtülendir.Epitel bilen gatnaşyga gireniňizde, altyn ionlary köp peýdaly täsirleri öz içine alýar:

 • derini tonlamak;
 • deri gowulaşdyrmak;
 • ownuk deri gyrmalaryny ýok etmek;
 • zyýanly daşky gurşaw faktorlaryndan goramak;
 • düwürtik yzlary has az görünýär;
 • aňlatma setirleriniň agyrlygy ep-esli azalýar.

“Energiýa gözelligi” batareýasy bilen işleýär, şonuň üçin ony öýde ýa-da ýolda, mysal üçin uzak uçuşda ýa-da otly wagtynda ulanyp bilersiňiz.Ulanylanda ýakymsyz duýgular, şol sanda ýanmak ýa-da aljyraňňy duýgular duýulmaýar.

H708e68e9b2dd4e8399e5b65690b99b86c

Müşderi synlary

“Dogrusyny aýtsam, ilki önümiň netijeliligine ynanmadym, ýöne muňa garamazdan, ony satyn almak kararyna geldim.Enjamy ulanyp başlanymdan gaty az wagt geçdi - 2 ýa-da 3 hepde.Özümem hiç zada üns bermedim, ýöne dostlarym ýüzümiň derisiniň täzelenendigini, has gülgüne bolandygyny bellediler.Soň bolsa oňyn täsir edendigini gördüm, üstesine-de ownuk gyrmalar gözümiziň öňünde ýitip başlady.Pul biderek sarp edilmedi! ”

 


 

“Energiýa gözelligi bar, elýeterli ýeňillik!Operasiýa bolmazdan ajaýyp göteriji effekt gazanyp boljakdygyna hatda garaşamokdym.Dogrusyny aýtsam, başda ýüzüňi aňsatlaşdyryp biljekdigiňe ynanmadym.Iderini gaty berkitýär, reňkini gowulaşdyrýar, gözenekleri berkidýär we ölen deri bölejiklerini süpürýär.Enjamy satyn alanymdan soň, hatda bir gözellige ýygy-ýygydan baryp başladym we bu pul tygşytlamakdyr! ”

Ulanmak üçin görkezmeler

Ion titreýän ýüz massaagerçysy aşakdakylar üçin görkezilýär:

 • gabyk we gury deri;
 • ýygyrtlar;
 • epidermisiň çişmegi we ýadawlygy;
 • ak we ak reňkli;
 • dartgynly ýüz myşsalary.

Massaagerçyny ulanmak, ýüzüň dokumalarynda gan aýlanyşyny kadalaşdyrmak hem maslahat berilýär.Enjam dermanyň umumy ýagdaýyna gaty gowy täsir edýän myşsalary ajaýyp rahatlandyrýar.

Lukman hekimi

Energetika gözelligi, derini öýjük derejesinde ýaşarýan we berkidýän özboluşly enjamdyr.Satuw başlamazdan ozal enjam meýletinçileriň gatnaşan köp sanly kliniki synaglaryndan geçdi.Gözlegiň netijesi, önümiň uzak wagtlap dowam edýän hirurgiki däl usulda göterme effektini gazanmagyna kömek edýändigini görkezdi.Muny öz gözegçiliklerim hem tassyklaýar.Bu enjam maslahat berlen hassalaryň hemmesi alnan netijeden kanagatlanýarlar we hiç kim ulanandan soň islenmeýän netijeleri başdan geçirmeýär.


Iş wagty: Awgust-03-2021