Öýüňiz, aşhananyň esbaplaryndan başlap, amatly tehnologiýa enjamlaryna we başga-da köp zady aňsatlaşdyrýan dürli enjamlar bilen doldurylan bolsa gerek, ýöne nemlendiriji barmy?Nemlendiriji, köp sanly peýdasy sebäpli her bir öýüň zerurlygyna garamazdan zerur enjamdyr.Iň arzan, ýöne gaty peýdaly öý enjamy çyglylygy howada goýýar we size we maşgalaňyza köp sanly peýdalary döredýär.

Ine, nemlendirijä eýe bolmakdan aljak ähli peýdalaryňyz barada peýdaly maglumatlar:

Kesel almak mümkinçiligini azaldar
Bakteriýalar we wiruslar hemme ýerde we seresap bolmasaňyz, öýüňiz olar üçin köpelýän ýer bolup biler!Mekdepden öýe gaýdyp gelýän ýa-da her dürli nejis mikroblar bilen oýnaýan çagalaryňyz bar bolsa, bu hassalygy aňsatlaşdyrýar.Şeýle-de bolsa, bakteriýalar we wiruslar çygly howada beýle gowy syýahat edip bilmeýärler, şonuň üçin dümew we sowuk möwsüminde öýüňizde nemlendirijiniň işlemegi peýdalydyr!Spaceeriňizde nemlendiriji bar bolsa, size we maşgalaňyza sagdyn jaý saklamakda ähli üýtgeşiklikleri döredip biljek keseliňizi artdyrarsyňyz.

相机加湿器详情---5_04 拷贝

Sowuklama we dümew bilen kömek
Kämahal maşgalaňyz diňe kesel bolýar we şeýle bolanda, nemlendiriji näçe wagt keseliňizi gysgaldyp biler!Çygly howa, burun ýollaryňyzy çalt saklamaga kömek edýär.Otagdaky nemlendiriji, asgyrmak we üsgülewük ýaly alamatlary azaldyp, hassa bolsaňyzam has amatly eder!

Skinumşak deri
Gyşda howada çyglylygyň ýoklugy we gyzdyryjylaryň köp ulanylmagy sebäpli deriňiz gurap başlaýar., A-da derini tebigy guratmaga meýilli bolup, deriňiziň çygly bolmagyny üpjün etmek üçin her dürli krem ​​we losýon ulanmaly bolarsyňyz.Homeöne öý nemlendirijisiniň hem kömek edip biljekdigini bilýärdiňizmi?Gijelerine uklanyňyzda nemlendirijini işledeniňizde, onuň ýalpyldawuk görnüşini saklamaga kömek etmek üçin derä çyglylyk goşýarsyňyz.

相机加湿器详情---5_13

Has amatly sinuslar
Otag nemlendirijisi, howa gurak bolanda burnuňyza girýän şol berk we gurak duýga uly kömek edip biler.Bu bolsa öz gezeginde wiruslara we bakteriýalara garşylygyňyzy peseldip, kesel bolmak mümkinçiligiňizi artdyrýar.Aöne nemlendiriji sinus boşluklaryňyzy we bokurdagyňyzy nemlendirer, gury howa hemme ýerde bolanda sinuslaryňyzy rahat duýmaga mümkinçilik berer.

Sagdyn ösümlikler
Ösümlikler gury howada has çalt ölýärler, şonuň üçin otagyň nemlendirijisini işletmek, öý işlerini has sagdyn saklamak bilen ep-esli derejede peýdaly bolup biler!Topraklarynyň adatdakysyndan has gurakdygyny görseňiz, birnäçe günläp olaryň ýanynda nemlendiriji işlediň we topragyň we olaryň ýaşyllygynyň uly tapawudyny görersiňiz.

Aşakdaky elektrik tölegi
Sowuk bolanda, gyzdyryjyňyzy ýakmak islärsiňiz, ýöne öý nemlendirijisini işledeniňizde ony açmagy saklap bilersiňiz.Sebäbi çygly howa has ýyly duýulýar, şonuň üçin giňişligiňiz ýyladyjyny açmazdan awtomatiki usulda ýyly bolýar.Bu elektrik togunyň arzanlamagyny aňladýar!

Goragly agaç mebelleri
Gurak howanyň hakykatdanam agaç mebellerine zeper ýetirip biljekdigini bilýärdiňizmi?Mundan başga-da, gapylaryňyzyň we galyplaryňyzyň ýarylmagyna we ýarylmagyna sebäp bolup biler, şonuň üçin bu agaç mebellerini goramak üçin, bu bölekleriň bitewiligini goramagyň usuly hökmünde öý nemlendirijisini işletmeli.


Iş wagty: 03-2021-nji sentýabr