ABS gyjyndyryjy tälimçi simsiz 6 gaply beden tonlaýyş kemeri Elektron EMS garyn ABS muskul stimulýatory

Gysga düşündiriş:

EMS sagdyn bedenterbiýe effektini gazanmak üçin maşklar wagtynda myşsalaryň hereketini höweslendirýän sagdyn fitnes maşyn tehnologiýasydyr.Göni myşsalara signal iberer we häzirki gyjyndyrma arkaly myşsalaryň hereketine kömek eder.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Özüňizi türgenleşmäge wagtyňyz ýa-da güýjüňiz ýok ýaly duýýarsyňyzmy?

EMS muskul stimulýatorlarymyz bu meseläniň iň oňat çözgüdi!Indi bir zat edende ýa-da düýbünden hiç zat etmän myşsalaryňyzy türgenleşdirip bilersiňiz!Muskul stimulýatorlarymyz, hiç hili güýjüňiz bolmazdan myşsalaryňyzy höweslendirmek we gysmak arkaly myşsalary berkitmek, sazlamak, berkitmek we berkitmek üçin elektromagnit impulslary ulanýarlar!

Indi hemişe islän 6 paketiňizi alyp bilersiňiz!Düwme düwmesiniň işleýşi we 6 re modeim görnüşi bilen ulanmak gaty amatly we ulanmak aňsat.Telewizora tomaşa edende, öý işlerinde, awtoulagda oturanyňyzda ýa-da işleýän wagtyňyz myşsalaryňyzy işjeňleşdiriň!Özüňe laýyk bolmak we şekilde bolmak hiç wagt aňsat bolmandy!Abs, Hips / Glutes, & Legs / Arms üçin elýeterli.Bularyň hemmesini synap görüň we şu gün bir bukja satyn alyp tygşytlaň!

Aýratynlyklary

1.Peýdalary:Firmalar, heňler, myşsalary güýçlendirýär we güýçlendirýär.

2.EMS tehnologiýasy:Elektromagnit impulslar myşsanyň gysylmagyny güýçlendirmek bilen ýadrosyňyzy berkitmäge we kesgitlemäge kömek edýär.

3.Amatlylyk:6 re withim bilen aňsat düwme düwmesi.

4.Islendik wagt maşk:Öýde, işde ýa-da ýolda bolsun, islän wagtyňyz we islendik ýerde ulanyň.Hat-da eşigiň aşagynda geýip bolýar.

5.Netijeleri alyň:Diňe 4 hepdäniň içinde göze görnüp duran netijeleri almak üçin günde 15-20 minut ulanyň.

6.Islendik ýerde ulanyň:Bedeniň islendik böleginde ulanmak üçin.

Enjamy nädip ulanmaly

1. Enjamyň içine iki sany AAA batareýasyny salyň.(Goşulmaýar)

2. Enjamy ýassyklara dakyň.

3. Filmi aýyryň.

4. Kassalary bedeniňize goýuň we enjamy açyň.

Peýdalary

1. EMS has oňat fitnes effektini gazanmak üçin maşk wagtynda myşsalaryň hereketini höweslendirýän sagdyn fitnes maşyn tehnologiýasydyr.Göni myşsalara signal iberer we häzirki gyjyndyrma arkaly myşsalaryň hereketine kömek eder.

2. 20 minut ulanmak 20 minut myşsa tälimine, 2000 metr töweregi ýüzmek, 60 minut oturmak bilen deňdir.Günde 20 minut, hepdede 4-7 gezek, takmynan 6-8 hepde täsirini görüp biler.

3. Reesimleri we degişli güýji saýlaň, padleri bedeniňize sazlaň we myşsalaryňyzy türgenleşdiriň.Garyn, gollar, arka, aýaklar, bil myşsalaryny taýýarlamak üçin amatly.

4. 6 re modeim we 10 intensiwlik, dürli bölekleriň täsirli maşklaryny ýerine ýetirmek üçin iň amatly re modeimi we derejäni saýlamaga mümkinçilik berýär.

Spesifikasiýa

Model belgisi LJ-301
Reňkler Gara
Material PU, ABS
Pacakge bilen agram 220g
Wagt maslahat beriň Günde takmynan 20 minut
Tehnologiýa EMS (Elektrik myşsasynyň gyjyndyrylmagy)
Batareýa Her öý eýesi üçin AAA batareýasy (goşulmaýar)
Reesimler we derejeler 6 reesim we 10 dereje
ABS Stimulator Trainer Wireless 6-Pack Body Toning Belt Electronic EMS Abdominal ABS Muscle Stimulator
ABS Stimulator Trainer Wireless 6-Pack Body Toning Belt Electronic EMS Abdominal ABS Muscle Stimulator
ABS Stimulator Trainer Wireless 6-Pack Body Toning Belt Electronic EMS Abdominal ABS Muscle Stimulator
ABS Stimulator Trainer Wireless 6-Pack Body Toning Belt Electronic EMS Abdominal ABS Muscle Stimulator
ABS Stimulator Trainer Wireless 6-Pack Body Toning Belt Electronic EMS Abdominal ABS Muscle Stimulator
ABS Stimulator Trainer Wireless 6-Pack Body Toning Belt Electronic EMS Abdominal ABS Muscle Stimulator

  • Öňki:
  • Indiki: