Garramaga garşy düwürtikleriň ýyrtylmagyna garşy deri Gözelligi 7 reňkli LED ýeňil terapiýa ýüz maskalary

Gysga düşündiriş:

Yşyk-diodly indikator ýa-da “ýagtylyk çykaryjy diod”, dürli tolkun uzynlyklarynda / spektrlerinde infragyzyl şöhläni (ýylylygy döredýär) işleýär, dürli derini bejermekde peýdasy bar.

Sagalmagy çaltlaşdyrmak, garramaga garşy häsiýetleri ýokarlandyrmak we bakteriýalary öldürmek üçin görkezildi.“LED” ösen tehnologiýany ulanmak bilen, “LED” gözellik maskasy, öýüňize görünýän ilkinji päsgelçiliksiz ýa-da uzak wagtlap oturmagyňyzy talap etmeýän öýdäki “LED” bejergisidir.

Deriňizi arassalanyňyzdan soň, “LED çyralar” halaýan serumlaryňyzy, nemlendirijileri we tonerleri optimizirlemäge kömek edýär.Bejergi meýdanynda gan aýlanyşyny höweslendirip, maska ​​daşky gurşaw faktorlaryna sezewar bolan zerli / ýadaw derini ýaşartmaga kömek edýär.Diňe bir sazlama bilen çäklenmän, LED gözellik maskasy geýýänlere 7 reňkli LED bejergisinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.

Model belgisi: LJ-M101
Önümiň reňki: ak
Açyk reňk: 7 reňk
Ölçegi: 210 * 165 * 125mm
Arassa agramy: 73g
Material: ABS
Batareýa: 155mAh
Kepillik: 1 ýyl


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Peýdalary

Yşyk-diodly indikator ýa-da "ýagtylyk çykaryjy diod", dürli tolkun uzynlyklarynda / spektrlerinde infragyzyl şöhläni (ýylylygy döredýär) işleýär, dürli derini bejermekde peýdasy bar.

Sagalmagy çaltlaşdyrmak, garramaga garşy häsiýetleri ýokarlandyrmak we bakteriýalary öldürmek üçin görkezildi.“LED” ösen tehnologiýany ulanmak bilen, “LED” gözellik maskasy, öýüňize görünýän ilkinji päsgelçiliksiz ýa-da uzak wagtlap oturmagyňyzy talap etmeýän öýdäki “LED” bejergisidir.

Deriňizi arassalanyňyzdan soň, “LED çyralar” halaýan serumlaryňyzy, nemlendirijileri we tonerleri optimizirlemäge kömek edýär.Bejergi meýdanynda gan aýlanyşyny höweslendirip, maska ​​daşky gurşaw faktorlaryna sezewar bolan zerli / ýadaw derini ýaşartmaga kömek edýär.Diňe bir sazlama bilen çäklenmän, LED gözellik maskasy geýýänlere 7 reňkli LED bejergisinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.

Anti-aging Anti Acne Wrinkle Removal Skin Tighten Beauty 7 Colors LED Light Therapy Face Masks

7 reňkli Led maska, deri meselesini çözüp biler

Gyzyl çyra: näzik deri we gyrma garşy, zeper ýeten derini bejermek, inçe çyzyklary tekizlemek, gözenekleri gysmak, kollageniň giperplaziýasyny öňe sürmek.

Gök çyra: düwürtikleri netijeli azaltmak we bejermek, yzlary galdyrman derini bejermek

Mawy yşyk: gyzyl we gök goşa zolakly yşyk, iki görnüşli fototerapiýa täsiriniň utgaşmasy, esasanam düwürtik yzyny bejermekde we bejermekde.

Gül gyzyl çyra: ýaş tegmillerini çözmek, inçe çyzyklary gowulaşdyrmak we derini sarkmak.

Greenaşyl çyra: neýtralazasiýa, deriniň ýagdaýyny deňleşdirmek, akyl stresinden dynmak we täsirli lenfoid we ödem

Sary çyra: deriniň gödek we ýygyrtlaryny gowulaşdyrmak, gyzarmak, deriniň gurçugy, immuniteti ýokarlandyrmak

Siýan çyrasy: öýjük energiýasyny ýuwaş-ýuwaşdan güýçlendirmek, metabolizmi ösdürmek

Anti-aging Anti Acne Wrinkle Removal Skin Tighten Beauty 7 Colors LED Light Therapy Face Masks

Nähili ulanmaly

Başlamazdan ozal, Micro-USB kabeli (takmynan 30min) ulanyp, maskaňyzyň zarýad alandygyna göz ýetiriň.

1. Derini arassalaň we halaýan derini bejerýän serumlary, nemlendirijileri we tonerleri ulanyň

2. Maskany ýüzüňize rahat ýerleşdiriň

3. LED terapiýa sessiýaňyzy başlamak üçin enjamyň çep tarapynda ýerleşýän güýç düwmesini basyň

4. lightagtylyk çeşmäňizi üýtgetmek üçin, islenýän bejeriş terapiýasyna baglylykda 7 açyk reňkden birini saýlamak üçin güýç düwmesine basyň

5. Maska 15 minutlyk aralykda öz-özüni taýmerde saklaýar.Başga bir reňke geçmek ýa-da bir reňkini 15 minutdan köp ulanmak üçin, güýç düwmesini ulanyp, maskany täzeden basyň we saýlan reňkiňizi saýlaň.

6. Öçürmek üçin, yşyk öçýänçä tok düwmesini basyp saklaň (takmynan 2-3 sekunt)

7. Maskany ýumşak mata bilen süpüriň ýa-da her gezek ulananyňyzdan soň salkyn we gurak ýerde saklaň

Anti-aging Anti Acne Wrinkle Removal Skin Tighten Beauty 7 Colors LED Light Therapy Face Masks

  • Öňki:
  • Indiki: