Hünärmen öýi EMS LED ýyladyş ýüzi boýnuna ideg etmek Derini götermek we gözellik enjamyny berkitmek

Gysga düşündiriş:

massa head kellesi boýn üçin ýörite döredilen.

Akym dizaýny ergonomiki teoriýa laýyk gelýär, bermäge kömek edýär

boýnuň derisiniň her dýuýmyna energiýa.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

massa head kellesi boýn üçin ýörite döredilen.Akym dizaýny ergonomiki teoriýa laýyk gelýär, boýnuň derisiniň her dýuýmyna energiýa bermäge kömek edýär.

Greenaşyl, gyzyl, gök reňkli açyk massa with bilen üç reňkli açyk akustiki re withim bilen kelläni gyzdyrmagy 42 dereje massaage ediň, gan aýlanyşygyny ýokarlandyryň, boýnuň akupunktur nokatlaryny güýçlendiriň, meridiany arassalaň, aýlanyşygy gowulaşdyryň we zäherli maddalaryň çykmagyna kömek ediň. we uzak wagtlap ýygnanan galyndylar, deriniň garramagyny haýalladýar, boýnuň çyzyklaryny eritmek, az çişmek, boýny gowşatmak, akupunktur bejergisini etmek, ýadawlygy çalt ýok etmek, deriniň çeýeligini dikeltmek.

Üç sany son reesimi: ýaşyl çyra, gyzyl çyra we gök çyra.Olaryň hemmesi akylly yrgyldy tehnologiýasyny kabul edýärler.Re modeimi saýlanyňyzdan soň, massa head kellesi derä degeninde titremek başlaýar.

Memoryat re modeiminiň funksiýasy we 60 sekuntlyk ýakyn ýatlatma bilen, massa time wagtyny sazlamak aňsat.

USB kabel zarýad bermek, howpsuz we daşky gurşawy goramak.Ykjam we ykjam, islän wagtyňyz we islendik ýerde ulanyp bilersiňiz.

delfin guýrugynyň görnüşini ulanyp, bionika dizaýn düşünjesiniň täze girizilmegi ajaýyp, roman we nusgawy görünýär.

Professional Home Use EMS LED Heating Face Neck Care Skin Lifting and Tightening Beauty Device

Görkeziş tertibi

ilkinji dişli re modeim
ýaşyl yşyk + yrgyldy
Greenaşyl çyra öýjükleriň alyş-çalşyny ýokarlandyryp biler,
deriniň üstündäki mikro aýlanyşygy öňe sürüň we kömek ediň
limfa we ödem.aralykda, ýumşatmagyň täsiri bar
we derini deňleşdirmek.

ikinji dişli re modeim
Gyzyl çyra + yrgyldy + armyly duýgy
Gyzyl çyra öýjükleriň ýaşaýyş güýjüni ýokarlandyryp, gan aýlanyşyny çaltlaşdyryp biler,
fibroblastyň we kollageniň ösmegine kömek edýär we bar
inçe çyzyklary we ýygyrtlary tekizlemäge aç-açan täsirler,
derini berkitmek, melanin we yzlary azaltmak.

üçünji dişli re modeim
gök çyra + yrgyldy + EMS
Mawy yşyk iň sowuk yşykdyr, sintezini ösdürip biler
kollagen, derini işjeňleşdirmek, boş derini berkitmek,
dar gözenekler.şeýle hem, ýagly gowulaşmaga uly goşant goşýar,
duýgur deri.

Professional Home Use EMS LED Heating Face Neck Care Skin Lifting and Tightening Beauty Device
Professional Home Use EMS LED Heating Face Neck Care Skin Lifting and Tightening Beauty Device
Professional Home Use EMS LED Heating Face Neck Care Skin Lifting and Tightening Beauty Device
Professional Home Use EMS LED Heating Face Neck Care Skin Lifting and Tightening Beauty Device
Professional Home Use EMS LED Heating Face Neck Care Skin Lifting and Tightening Beauty Device

  • Öňki:
  • Indiki: