Deri SPA maşyn ideýalary Lumispa silikon ýüzüni arassalaýjy çotga ýüzüni arassalaýjy çotga

Gysga düşündiriş:

Bu önüm deriniň ýumşak we berk bolmagyna kömek edýär, myşsalaryň agyrysyny köşeşdirýär, ýadawlygy aýyrýar, nerwleri ýok edýär, stressi rahatlandyrýar we özbaşdak nerwleri deňleşdirýär.Ganyň aýlanyşyny çaltlaşdyrýar, gandaky kislorodyň mukdaryny köpeldýär, gözenekleri açýar, gan damarlaryny giňeldýär, deriniň iýmitlenmegini çalt kabul edýär we tanyşdyrmaga kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Peýdalary

1.Bu önüm deriniň ýumşak we berk bolmagyna kömek edýär, myşsalaryň agyrysyny köşeşdirýär, ýadawlygy aýyrýar, nerwleri ýok edýär, stressi köşeşdirýär we özbaşdak nerwleri deňleşdirýär.Gan aýlanyşynyň çaltlaşmagyna itergi berýär, gandaky kislorodyň mukdaryny köpeldýär, gözenekleri açýar, gan damarlaryny giňeldýär, deriniň iýmitlenmegini çalt kabul edýär we tanyşdyrmaga kömek edýär.

2. skinüzüň derisi degensoň derini çalt siňdirip biler we gan aýlanyşygy çaltlaşar.Arassa fiziki degmek ýörelgesi, ýüzüň ululygyny we eňegiň giňelmegini, ýüzüň konturyny, eňegiň iki gezek düzedilmegini gowulaşdyrmak we yza gaýtmak aňsat däl.

3.Biziň önümimiz iki sany massa head kellesi bilen üpjün edilendir, ergonomiki taýdan ýüzüň konturyna laýyk gelýän we ýüzi düýpli arassalaýan gaty üçburç görnüşli arassalaýjy kelle.Derä ýuwaşlyk bilen zyýan bermeýän, gözenekleri netijeli açýan, ýadaw derini işjeňleşdirýän we deriniň janlylygyny oýandyrýan lukmançylyk derejeli silikon gollanma kellesi bilen ýumşak ýürek şekilli massa head kellesi.

Spesifikasiýa

Model belgisi  LJ-506
Reňk Gülgüne, Gök
Suw geçirmeýän dereje IPX6
Önümiň ululygy 158.5 * 43 * 85mm
Arassa agramy 183g
Batareýanyň kuwwaty 1500MA
Iş naprýa .eniýesi 3.7V
Iş wagty 2 sagat
Zarýad beriş wagty 4 sagat
Garaşma wagty 60 gün

Aýratynlyklary

- Has ýumşak we gözenekli arassalamak - Makiýa up galyndylaryny aýyryň - Gözenekleri kiçeldiň
- Gara kelleleri aýyryň - Öli deri öýjüklerini aýyryň - Gödek deriňizi siňdiriň - Gan aýlanyşyny we metabolizmi güýçlendiriň
- Derini berkitmäge we ýyrtyklary aýyrmaga kömek ediň

Skin SPA Machine Ideas Lumispa Silicone Facial Cleansing Brush Face Cleansing Brush
Skin SPA Machine Ideas Lumispa Silicone Facial Cleansing Brush Face Cleansing Brush
Skin SPA Machine Ideas Lumispa Silicone Facial Cleansing Brush Face Cleansing Brush
Skin SPA Machine Ideas Lumispa Silicone Facial Cleansing Brush Face Cleansing Brush
Skin SPA Machine Ideas Lumispa Silicone Facial Cleansing Brush Face Cleansing Brush
Skin SPA Machine Ideas Lumispa Silicone Facial Cleansing Brush Face Cleansing Brush
Skin SPA Machine Ideas Lumispa Silicone Facial Cleansing Brush Face Cleansing Brush
Skin SPA Machine Ideas Lumispa Silicone Facial Cleansing Brush Face Cleansing Brush

  • Öňki:
  • Indiki: