Bedatylýan otag göçme uky kömegi enjamy rahatlandyryň Mikrokurrent fiziki bejeriş enjamlary Öý elinde saklanýan uky guraly

Gysga düşündiriş:

Model belgisi  LJ-S002
Material ABS
Önümiň ululygy 38.5 * 40.5 * 68.5mm
Arassa agram 38g
Reňk Ak, mämişi, gök
Batareýa 500mAh
Zarýad beriş wagty Takmynan 1,5 sagat
Iş wagty Takmynan 50 gezek, 15
minut / wagt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ömrümiziň 1/3 bölegini uklap geçirýäris, ýa-da bolmaly.Emma şol uky gysgaldylanda ýa-da rahatlanmasa, tutuş bedenimiz ejir çekýär.Biz kelle agyry, depressiýa we aladalara has ýykgyn edýäris.Ukusyzlyk üçin elektroterapiýa uky kömegi bilen ukyňyza gözegçilik ediň.

Uky bejeriş enjamymyz himiki we endik däl.Eliň aýasyna oňaýly gabat gelýär we bedeniňe rahatlandyryjy impuls iberýär.Ion impulslary endorfin bölünip çykmagyny güýçlendirýär we çalt uklap we bütin gije uklap bilersiňiz.

Aýratynlyklary

Mikrokurrentleri gyjyndyrmak: Kranial elektroterapiýa stimulyny (CES) bermek üçin uky bejeriş enjamymyz eliňiziň içine höwürtge döredýär.Softumşak, ýumşak impulslar Lao Gong nokadyny güýçlendirýär we tutuş bedeniňizi rahatlandyrýar.Agyry ýeňilleşdiriji we uky dörediji täsir bilen, CES depressiýa garşy göreşmek, gormonlary deňleşdirmek we ýadawlyga garşy göreşmek üçin zerur rahat uky berýär.

Özbaşdak bejergi: leepatmak üçin dermanlar endik bolup biler we ertesi gün sizi aljyraňňy duýup biler.Uky bejeriş enjamymyz 100% howpsuz we nol täsirleri ýok.Birnäçe güýç derejesi bilen enjamy rahatlyk derejäňize sazlap bilersiňiz.

Ergonomiki ykjam dizaýn: Tegelek şekil eliňiziň aýasyna gaty laýyk gelýär, şonuň üçin barmaklaryňyz onuň töwereginde tebigy egrelýär.Üstesine-de, uky kömegimiz ýeňil we ykjam, şonuň üçin ony aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.

USB zarýad bermek: 5000mAh akkumulýator bilen, uky bejeriş enjamymyza zarýad bermek üçin bary-ýogy 1,5 sagat gerek.Ulanylyşynyň aňsat, gaýtadan ulanyljak we ýaşyl reňkli enjamy üpjün etmek.

Bedroom Portable Sleep Aid Device Relax Microcurrent Physical Therapy Equipments Home Hand Held Sleep Instrument
Bedroom Portable Sleep Aid Device Relax Microcurrent Physical Therapy Equipments Home Hand Held Sleep Instrument
Bedroom Portable Sleep Aid Device Relax Microcurrent Physical Therapy Equipments Home Hand Held Sleep Instrument
Bedroom Portable Sleep Aid Device Relax Microcurrent Physical Therapy Equipments Home Hand Held Sleep Instrument
Bedroom Portable Sleep Aid Device Relax Microcurrent Physical Therapy Equipments Home Hand Held Sleep Instrument
Bedroom Portable Sleep Aid Device Relax Microcurrent Physical Therapy Equipments Home Hand Held Sleep Instrument

  • Öňki:
  • Indiki: