Batareýa bilen işleýän elektrik gözelligi titreýän Jade Roller Deri berkitmek 4 Gözellik zolagynda

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: LJ-906

Material: sink garyndysy

Suw geçirmeýän: Hawa

Reňki: Altyn, Gül altyn

Ölçegi: 15.2 * 1.5 * 1,5 sm

Kellesi: 4 kelle

Elektrik üpjünçiligi: AA batareýasy * 1

Wibrasiýa ýygylygy: 6000 gezek / minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

1.Biziň 4-in-1 24K altyn gözellik bar ýüz massaager toplumy, deriňiziň siňmegine kömek edip, ýüzüň serumlarynyň we gijeki kremleriň täsirini hasam artdyrýar.

2. Bukjada 4 dürli üýtgeýän kelle bar, 1 * tegelek gülli kwars göz massaagerçysy, 1 * damja görnüşli kelleli ýüz rolikli massaagerçy, 2 * T şekilli kelleli elektrik sonik energiýa gözelligi bar.

3.Siz bu enjamy deriňize goýduňyz we titremesini aýdyň duýup bilersiňiz.Frequokary ýygylykdaky yrgyldy myşsany gowşadyp, agyryny boşadyp biler.

4. Her gün ulanmagy dowam etdiriň, deriňiz has ýumşak we ýumşak bolardy.Esasan ýüzdäki gyrmyzy tekizlemäge, derini götermäge we berkitmäge, deriniň öýjükleriniň alyş-çalşyny işjeňleşdirmäge, deriniň berkligini we çeýeligini dikeltmäge, kollagen önümçiligini ösdürmäge we inçe çyzyklaryň we ýyrtyklaryň görünmegini azaltmaga gönükdirilendir.

5.Deri gözelligi we beden saglygy üçin peýdaly minerallar bolan 24K altyn Gözellik Bar Face Massager Kit.6000-7000 minutda ýokary ýygylykly yrgyldy massaagey, çykýan altyn ionlary bilen bilelikde limfa aýlanyşygyny ýokarlandyrýar, belok sintezini ýokarlandyrýar we optimal siňdirilmegine kömek edýär.

6. masüz massaagerçysy derini sowatmagy üpjün edýär we derini güýçlendirýär. Boýnuň, eňegiň, ýaňagyň, maňlaýyň, gözüň, burnuň we dodaklaryň, hatda tutuş bedeniň üçin hem amatly.

7.Bu deriniň rolikli spa toplumy görnükli berkitmäge, ýüzüň konturyny gowulaşdyrmaga we ýyrtyk ýyrtyklara kömek etmek üçin döredildi.Toolsüz gurallaryny goşa eňek reduktory, ýüzüň ýalpyldawuk gaýyş spa sowgatlary hökmünde ulanyp bilersiňiz, bu öz-özüne ideg önümlerimiziň dermis gatlagyna has çuňňur aralaşmagyna mümkinçilik döredýär, şeýlelik bilen serum / losýonlaryň siňdirilmegini ýokarlandyrýar.

8. 28 günüň dowamynda synap görüň, deriňiziň içinden ýagtylandygyny görersiňiz.

9. Altyn çyzygymyzyň bedenine suw geçirmeýän dizaýny, dürli ýagdaýlarda ulanmak üçin ajaýyp.

10. Aýratyn birine söýgi sowgadyny beriň.4-den 1 energiýa gözelligi bar ýüz massa Kit toplumy, ýaşulular, ejeler, eneler, aýallar, gyzlar, uýalar üçin manyly sowgat bolup biljek owadan dizaýn bukjada gelýär.Öndürijiligini gowulaşdyrmak we has gowy netijeleri gazanmak üçin ulanmazdan ozal massaagerçyny sowatmak maslahat berilýär.

Peýdalary

1.Wibrasiýa massa therap bejergisi diýseň gyzgyn gözellik tehnologiýasy,
gündelik gözellik üçin şahsy ideg üçin derini bejermek gurallary.
2. Jade daş kellesi, deriniň derisini we bejeriş nokadyny iteklemek we süpürmek üçin ýeňil titremäni goşýar.
3. facüz myşsalaryny gowşadyň.
4. Wibrasiýa massa throughy arkaly çygly we elastik bolmagy üçin derini işjeňleşdiriň
5. Deriniň gan aýlanmagyna kömek ediň.
6. liftüzüňi götermek, derini berkitmek, derini ýaşartmak.
7. Göz haltasyny aýyryň, gözleriň, dodaklaryň, maňlaýyň we boýnuňyzdaky gyrmalary azaldyň.
8. Wibrasiýa bilen minutda 6000 aýlaw.
9. Güýçli täsir etmek üçin ýüzüň myşsasynyň gyjyndyrylmagyny beriň.
10. Suw geçirmeýän gurluşly hammamda ulanylyp bilner.
11. Öýjükleri işjeňleşdiriň, ýadaw deri görnüşini ýaşarýar.
12. Deri güýçlenýär we has ýagty we ýaş görünýär.
13. Has gowy netijeler üçin mazmun bilen bilelikde ulanyň.
14. youthaşlyk güýjüňizi ýüze çykarmak üçin ýüzüňiziň konturyny üýtgediň.
15. Maňlaýda, ýaňakda, boýunda, gysgyçda, egin, gol, el we aýaklarda ulanyň.

Battery Operated Electric Beauty Vibrating Jade Roller Skin Firming 4 In 1 Beauty Bar

Spesifikasiýa

Model belgisi

LJ-906

Material

sink garyndysy

Suw geçirmeýän

Hawa

Reňk

Altyn, Gül altyn

Ölçegi

15.2 * 1.5 * 1,5 sm

Baş

4 kelle

Elektrik üpjünçiligi

AA Batareýa * 1

Wibrasiýa ýygylygy

6000 gezek / minut


  • Öňki:
  • Indiki: