Skinüz derisine ideg etmek üçin gülgüne kwars rolik titreýän Jade rolik

Gysga düşündiriş:

Ykjam daşky dizaýn, tutuş beden suw geçirmeýän.Ansat götermek üçin ýeňil, ammar sumkasy bilen geliň.Ulanylandan soň arassalamak hem aňsat.Indiki ulanyşdan soň we öň anon-alkogol süpürgiçini ulanyň.Ultra-tekiz üstüň gurluşy bilen ýasalan daş.Smoothumşak degmek, uzak dowamly, ideg etmek aňsat.Beden alýumin garyndysyndan ýasalyp, berkligini üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Peýdalary

1.Kompakt görnüşiň dizaýny, tutuş beden suw geçirmeýän.

2. Easyeňil götermek üçin ýeňil, ammar sumkasy bilen geliň.Ulanylandan soň arassalamak hem aňsat.Indiki ulanylandan soň we öň alkogolsyz süpürgiç ulanyň.

3. Ultra tekiz üstüň gurluşy bilen ýasalan daş.Smoothumşak degmek, uzak dowamly, ideg etmek aňsat.Beden alýumin garyndysyndan ýasalyp, berkligini üpjün edýär.

4. Bir minutda 6000 gezek ion mikro-titremesi has gowy massaage netijesini hödürleýär.

5. Aşaky aýlaw wyklýuçateli, şahsy lezzet almak üçin titremäniň intensiwligini sazlamak üçin niýetlenendir.

6. bodyüz, göz, boý we ş.m. ýaly bedeniň ähli bölekleri üçin massa rol rolik.

7. Aýlanyşygy höweslendirmäge, kollagen önümçiligini ösdürmäge we inçe çyzyklary we ýygyrtlary azaltmaga kömek edýär.

8. Düwürtikli gözleri we gara tegelekleri azaltmaga kömek edýär.

9.Bu ýüzi şekillendirmek, derini berkitmek we götermek üçin niýetlenendir.

Spesifikasiýa

Model belgisi

LJ-902

Elektrik üpjünçiligi

AA batareýasy

Wibrasiýa tizligi

6000 gezek / min

Reňk

Gül altyn, altyn, kümüş, ýarag metal

Ialüzüň massaageynyň peýdalary

1.Gyralaryň öňüni almaga kömek edýän stres we dartgynlygy ýeňilleşdirýär.Masüzüň massaagey dartgynly myşsalary gowşatmaga we dartgynly myşsalaryň emele gelýän çyzyklaryny azaltmaga kömek edip biler.Masüzüňi massaage etmek hem aladany aýyrmaga we adamyň keýpini gowulaşdyrmaga kömek edýär.

2. Aýlanyşygy artdyrýar.Aýlanyşygyň köpelmegi deriňize ýaş öwüşgin berip biler.

3. Tebigy ýüzi götermek.Massaage, massa being edilýän ýere kislorod getirmäge kömek edýär.

Nähili ulanmaly?

1. FACE & NECK: upokarky we aşak hereket bilen ýüzüňiziň we boýnuňyzyň hemme ýerine aýlaň

2. GÖZLER: Gözüň aşagyndan başlaň we gurluşy yzarlaň.Gözüň gapdalynda ýokaryk-aşak hereket edýän garga aýaklaryna üns beriň.

3. FOREHEAD: we ýylgyryş çyzygy, ýokary we aşak hereketde aýlaň.

4. NECK: Boýnuň düýbünden başlaň we eňegiň çyzygyna ýokaryk hereket ediň.

5. ELIMINATING PUFFINESS: upokardan ýokary we aşak hereket ediň

6. SAGLYK: Her sapakda günde 3 gezek maslahat beriň.


  • Öňki:
  • Indiki: